*

PRAM(Parameter RAM)

Pronoumced “P RAM”. A battery backed part of the Macintosh’s memory that holds Control Panel settings and the settings for the hidden desktop file. If the command and option keys are held down at at startup, the desktop setings are cleared and a dialog to rebuild the desktop is initiated.

PRAM(RAM thông số) Được đọc là “P RAM”. Một phần có mặt sau ắc quy của bộ nhớ Macintosh chiếm giữ các cài dặt Control Panel và các cài đặt cho tập tin desktop ẩn. Nếu lệnh và các khóa chọn được đưa ra ở giai đoạn khời đồng, các cài đặt desktop bị xóa và một cuộc đối thoại để tái thiết lập desktop được bắt đầu.


Published:

PAGE TOP ↑