*

preprocessor

Software that performs some preliminary processing on the input before it is processed by the main program.

Bộ tiền xử lý Phần mềm có chức năng thực hiện một hoạt động xử lý mở đầu nào đó ở đầu vào trước khi nó được xử lý bởi chương trình chính.


Published:

PAGE TOP ↑