*

presentation graphics program

An application program designed to create and enhance charts and graphs so that they are visually appealing and easily understood by an audience. A full featured presentation graphics package such as Lotus Freelance Graphics for Windows includes facilities for making text charts, bar graphs, column column graphs, pie graphs, high low close/open graphs, and organization charts. The package also provides facilities for adding titles, legends, and explanatory text anywhere in the chart or graph. The presentation graphics program also provides facilities of chip art, so you can enliven charts and graphs by adding a picture related to the subject matter for example, an airplane for a chart of earnings in the aerospace industry. You can print output, direct output to a file recorder, or display output onscreen in a computer slide show.

Chương trình đồ họa giới thiệu Một loại chương trình ứng dụng được thiết kế để xây dựng và nâng cao các biểu đồ và đồ thị, sao cho chúng trở nên quyến rũ và dễ hiểu đối với người xem. Gói chương trình đồ họa giới thiệu đủ các chức năng Lotus Freelance Graphics for Windows chẳng hạn, có các phương tiện để tạo ra hàng loạt các biểu đồ và các đồ thị khác nhau, đồng thời để bố sung thêm các đầu đề, các ghi chú và các lời giải thích ở bất kỳ đâu trong biểu đồ và đồ thị. Chương trình đồ họa giới thiệu còn có một thư viện hình cắt rời, cho nên bạn có thế làm cho các đồ thị và biều đồ trở nên sinh động bằng cách đưa thêm vào biểu đồ tiền lãi cua ngành công nghiệp hàng không chẳng hạn. Bạn cũng có thể in các sản phẩm vào phim, hoặc hiển thị các sản phẩm trong một buổi trình chiếu slide máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑