*

presentation graphics

Business graphics, charts and diagrams used in a presentation. Presentation graphics software provides predefined backgrounds and sample page layouts to assist in the creation of compete computer driven slide shows, which in combination with a data projector, are obsoleting the 35mm slide presentation.

Đồ họa biểu diễn Đồ họa biểu đồ hoặc họa đồ kinh doanh được sử dụng trong một buổi trình diễn. Phần mềm đồ họa trình diễn cung cấp các nền được xác định trước và các cách bố trí trang mẫu để trợ giúp trong việc tạo nên các buổi trình diễn bộ trượt được điều khiển bởi máy tính trong sự kết hợp với máy chiếu dữ liệu, đang làm lỗi thời sự trình diễn bộ trượt 35mm.


Published:

PAGE TOP ↑