*

Presentation Manager

A graphical user interface (GUI) library used to develop OS/2 applications. The term used to be the name of the interface itself, which is now called Workplace Shell.

Presentation Manager Thư mục giao diện người dùng đồ họa (GUI) được sử dụng để phát triển các ứng dụng OS/2. Thuật ngữ này đã từng là tên của giao diện và bây giờ được gọi là Workplace Shell.


Published:

PAGE TOP ↑