*

primary storage

The computer’s internal memory (RAM). Contrast with secondary storage.

Bộ nhớ nguyên sơ Bộ nhớ nội của máy tính (RAM). Tương phản với secondary storage.


Published:

PAGE TOP ↑