*

print head

A mechanism that deposits ink onto paper in a character printer.

Bộ đầu từ máy in Một cơ chế có chức năng cho mực vào trên giấy trong một máy in ký tự.


Published:

PAGE TOP ↑