*

print image

A text or graphics document that has been prepared for the printer. Format codes for the required printer have been embedded in the document at the appropriate places. With text files, headers, footers and page numbers have been created and inserted in every page.

Hình ảnh in Một tài liện văn bản hoặc đồ họa đã được chuẩn bị cho máy in. Các mã format cho máy in được cần đã được cài đặt trong tài liệu ở các vị trí thích hợp. Cùng với các tập tin văn bản, các tiêu đề đầu trang, chú thích cuối trang và các số trang đã được thực hiện và được chèn vào trong mỗi trang.


Published:

PAGE TOP ↑