*

print queue

Disk space that holds output designated for the printer until the printer can receive it.

In theo thứ tự Không gian đĩa có chức năng chiếm giữ đầu ra được định danh cho máy in cho đến khi máy in có thể nhận nó.


Published:

PAGE TOP ↑