*

print spooler

Software that manages printing in the background. When an application is made to print, it quickly generates the output on disk and the spooler feeds the print images to the printer at the printer at slower printing speeds. This second step can be run in the background without appreciably interfering with user interaction in the foreground. See spooling.

print spooler Phần mềm có chức năng quản lý hoạt động in ấn trong nền. Khi một ứng dụng cần in, nó nhanh chóng tạo nên đầu ra trên đĩa và phần mềm print spooler này sẽ cung cấp hình ảnh in đến máy in ở tốc độ in chậm hơn. Bước thứ hai này có thể được chạy trên nền mà không gây cản trở nhiều đối với tương tác người dùng trong cận cảnh. Xem spooling.


Published:

PAGE TOP ↑