*

printed circuit board

A flat board that holds chips and other electronic components. The board is made of reinforced fiberglass or plastic and interconnects components via copper pathways. The main printed circuit board in a system is called a system board or motherboard, while smaller ones that plug into the slots in the main board are called boards or cards. The printed circuit board of the 1960s connected discrete components together. The circuit board of the 1990s interconnects chips, each containing hundreds of thousands and millions of elementary components. The “printed” circuit is really an etched circuit. A copper foil is placed over the glass or plastic base and covered with a photoresist. Light is shined through a negative image of the circuit paths onto the photoresist, hardening the areas that will remain after etching. When passed through an acid bath, the unhardened areas are washed away. A similar process creates the microminiaturized circuits on a chip.

Pa nô mạch in Một pa nô phẳng chiếm giữ các chip và các thành phần điện khác. Pa nô này được làm bằng sợi thủy tinh hoặc nhựa tăng cường và nôi liên với các thành phần qua các đường dẫn đồng. Pa nô mạch in chính trong một hệ thống được gọi là pa nô hệ thống hoặc pa nô mẹ trong khi các pa nô nhỏ hơn cắm vào các khe trong pa nô chính được gọi là pa nô hoặc thẻ (board hoặc card). Pa nô mạch in của năm 1960 liên kết các thành phần rời rạc cùng nhau. Pa nô mạch của 1990 nội liên các chip, mỗi chip chứa hàng trăm trong số hàng ngàn và hàng triệu thành phần cơ bản. Mạch in thực sự là một mạch được khắc acid. Một kim loại đồng được đặt vào bên trên một nền thủy tinh hoặc nhựa và được bao phủ bởi một chất nhạy sáng. Ánh sáng được chiếu qua hình ảnh văn bản của các đường dẫn mạch lên trên các dãy sáng quá trình này làm cứng các vùng mà sẽ còn lại sau khi khắc axit. Sau khi tấm axit, các vùng không được làm cứng sẽ bị rửa sạch. Quá trình tương tự tạo nên các mạch cực nhỏ trên một chip.


Published:

PAGE TOP ↑