*

printer buffer

A memory device that accepts printer output from one or more computers and transmits it to the printer. It lets the computer dispose of its printer output at full speed without waiting for each page to print. Printer buffers with automatic switching are connected to two or more computers and accept their output on a first come, first served basis.

buffer máy in Một thiết bị bộ nhớ có chức năng thâu nhận đầu ra máy in từ một hoặc nhiều máy tính hơn và truyền nó đến máy in. Nó giúp máy tính thực hiện chức năng sắp xếp đầu ra máy in của nó với một tốc độ hoàn chỉnh mà không chờ đợi để in mỗi trang. Các buffer máy in với hệ thống chuyển đổi tự động được liên kết với hai hoặc nhiều máy tính hơn và nhận đầu ra của chúng trên nguyên tắc cái nào đến trước sẽ được phục vụ trước.


Published:

PAGE TOP ↑