*

printer driver

Software routine that converts an application program’s printing request into the language the printer understands.

Trình điều khiển máy in Thường trình phần mềm có chức năng chuyển đổi một yêu cầu in của chương trình ứng dụng vào ngôn ngữ mà máy in hiểu.


Published:

PAGE TOP ↑