*

printer file

(1)A document in print image format ready to be printed.

(2)Same as printer driver.

Tập tin máy in

(1) Một tài liệu trong một format hình ảnh in sẵn sàng để được in.

(2) Tương tự như trình printer driver.


Published:

PAGE TOP ↑