*

private file

A file made available only to the user that created it. Contrast with public file.

File cá nhân Một file dành riêng cho người sử dụng đã tạo nên nó. Tương phản với public file.


Published:

PAGE TOP ↑