*

private line

(1)A dedicated line leased from a common carrier.

(2)A line owned and installed by the user.

Dòng riêng
(1) Một dòng chuyên dùng được thuê từ một vật tải thông thường.

(2) Một dòng được sở hữu và được cài đặt bởi người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑