*

PRMD(PRivate Management Domain)

An inhouse email service. See X.400.

PRMD(Miền quản lý cá nhân) Một dịch vụ email trong nhà. Xem X.400.


Published:

PAGE TOP ↑