*

PRML(Partial Response Maximum Likelihood)

A technique used to differentiate a valid signal from noise by measuring the rate of change at various intervals of the rising waveform. Bits generated by a modem or by reading a hard disk have uniform characteristics, whereas random noise does not.

PRML(Partial Response Maximum Likelihood) Một kỹ thuật được sử dụng để phân biệt một tín hiệu có căn cứ từ tiếng ồn bằng cách đo tỉ lệ thay đổi tại các ngắt quảng khác trong nhau của dạng sóng tăng cao. Các bit được tạo nên bởi một modem hoặc bởi việc đọc bằng cách đọc một đĩa cứng có các đặc trưng đồng nhất trái lại các tiếng ồn ngẫu nhiên thì không.


Published:

PAGE TOP ↑