*

procedure oriented

An application that forces the user to follow a predefined path from step A to step B. Data entry programs are typical examples. Contrast with event driven.

Hướng thủ tục Một ứng dụng bắt buộc người sử dụng tuân thủ một đường dẫn được định trước từ bước A đến bước B. Chương trình nhập dữ liệu là các ví dụ tiểu biểu. Tương phản với event driven.


Published:

PAGE TOP ↑