*

procedure

(1)Manual procedures are human tasks.

(2)Machine procedures are lists of routines or programs to be executed, such as described by the job control language (JCL) in a mini or mainframe, or the batch processing language in a personal computer.

(3)In programming, another term for a subroutine or function.

Thủ tục
(1) Các thủ tục bằng tay chính là tác vụ của con người.

(2) Các thủ tục bằng máy là các liệt kê của các thường trình thủ tục hoặc các chương trình được thực hiện chẳng hạn như được mô tả bởi ngôn ngữ điều khiển công việc (JCL) trong một máy tính mini hoặc máy tính chủ hoặc ngôn ngữ xử lý batch trong một máy tính cá nhân.

(3) Trong lập trình, một thuật ngữ khác dùng cho một thủ tục con hoặc chức năng.


Published:

PAGE TOP ↑