*

process bound

An excessive amount of processing causing an imbalance between I/O and processing. Process bound applications may slow down other users in a multiuser system. A personal computer is process bound when it is recalculating a spreadsheet, for example.

Giới hạn quá trình Một số lượng vượt mức của quá trình xử lý tạo nên sự không cân đối giữa I/O và quá trình xử lý. Các ứng dụng giới hạn quá trình có thể làm chậm lại những người sử dụng khác trong một hệ thống nhiều người dùng. Ví dụ, một máy tính cá nhân là một giới hạn quá trình khi nó tính toán lại một bảng tính.


Published:

PAGE TOP ↑