*

Procomm

A popular PC shareware communications program from Datastorm Technologies, Inc., Columbia, MO, that supports a wide number of protocols and terminals. Procomm Plus is the commercial version with more features.

Procomm Một chương trình truyền thông phần chung PC phổ biến từ Datastorm Technologies, Inc., Columbia, MO, có chức năng hỗ trợ nhiều giao thức vào đầu cuối. Procomm Plus là một phiên bản thương mại với nhiều tính năng hơn.


Published:

PAGE TOP ↑