*

Prodigy

An online information service that provides access to the Internet, email and a variety of databases. Launched in 1988, Prodigy was the first consumer oriented online service in the U.S. Prodigy was founded as a partnership of IBM and Sears and was acquired by International Wireless in 1996. See online services.

Prodigy Một dịch vụ thông tin trực tuyến có chức năng cung cấp sự truy cập đối với Internet, email, và nhiều loại cơ sở dữ liệu khác. Được trình bày vào năm 1988, Prodigy là dịch vụ trực tuyến hướng khách hàng đầu tiên ở Hoa Kỳ. Prodigy được sáng lập với tu cách là đối tác của IBM và Sears và được sở hữu bởi International Wireless vào năm 1996. Xem online services.


Published:

PAGE TOP ↑