*

production system

A computer system used to process an organization’s daily work. Contrast with a system used only for development and testing or for ad hoc inquiries and analysis.

Hệ thống sản xuất Một hệ thống máy tính dước sử dụng để xử lý công việc hằng ngày của một tổ chức. Tương phản với một hệ thống được sử dụng chỉ cho mục đích phát triển và kiểm tra hoặc dùng cho thao tác phân tích và chất vấn ad hoc.


Published:

PAGE TOP ↑