*

PROFS(PRofessional OFfice System)

IBM office automation software for the VM mainframe environment. It provides an email facility for text and graphics, a library service for centrally storing text, electronic calendars and appointment scheduling, and it allows document interchange with DISOSS users. PROFS uses IBM’s proprietary ZIP messaging protocol.

PROFS(Hệ thống văn phòng chuyên môn) Phần mềm tự động văn phòng IBM dùng cho môi trường máy chủ VM. Nó hỗ trợ một tiện ích email cho văn bản và đồ họa, một dịch vụ thư mục cho văn bản lưu trữ trung tâm, các lịch điện tử và hoạch định cuộc hẹn đồng thời nó cho phép sự trao đổi tư liệu với các người sử dụng DISOSS.


Published:

PAGE TOP ↑