*

Program Manager

The control center for Windows 3.x operation. It provides the means to launch application and manage the desktop. Program Manager may be replaced with. another shell, such as Norton’s Desktop for Windows, HP’s Dashboard, hDC’s Power Launcher or Paper Software’s SideBar, all of which provide similar functionality with a different user interface.

Bộ quản lý chương trình
Trung tâm điều khiển cho hoạt động Windows 3.x. Nó cung cấp các phương tiện để thực hiện các ứng dụng và quản lý desktop. Bộ quản lý chương trình có thể được thay thế với một vỏ khác chẳng hạn như Norton Desktop cho Windows, HP Dashboard, hDC Power Lancher hoặc Paper Software SIdebar, tất cả các thiết bị này cung cấp tính năng tương tự với một giao diện người dùng khác.


Published:

PAGE TOP ↑