*

program statement

A phrase in a highlevel programming language. One program statement may result in several machine instructions when the program is compiled.

Hàm lệnh chương trình Một ngữ trong ngôn ngữ lập trình cấp cao. Một hàm lệnh chương trình tạo ra nhiều lệnh máy khi chương trình được biên dịch.


Published:

PAGE TOP ↑