*

programmer analyst

A person who analyzed and designs information systems and designs and write the application programs for the system. In theory, a programmer analyst is both systems analyst and applications programmer. In practice, the title is sometimes simply a reward to a programmer for tenure. Which skill is really dominant is of concern when recruiting people with such titles.

Nhà phân tích lập trình
Một người có khả năng phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin đồng thời thiết kế và viết các chương trình ứng dụng cho hệ thống này. Về mặt lý thuyết, một chuyên gia phân tích lập trình vừa là nhà phân tích hệ thống, vừa là một nhà lập trình ừng dụng. Về mặt thực tiễn, chức danh này đôi khi chỉ là sự tưởng thưởng cho một nhà lập trình có quyền hành. Kỹ năng nào thật sự vượt trội chính là vấn đề quan trọng khi tuyển chọn những người cho các chức danh như thế.


Published:

PAGE TOP ↑