*

programmer

A person who designs the logic for and writes the lines of codes of a computer program. See application programmer and systems programmer.

Lập trình viên
Một người có khả năng thiết kế logic và viết các dòng mã của một chương trình máy tính. Xem application programmersystems programmer.


Published:

PAGE TOP ↑