*

Programmer’s Switch

The physical buttons included with the Macintosh (fkey on the LC) that include a System Reset button and a Debugging button that will invoke MacsBug if present or switch to the built in monitor in ROM.

Công tắc chuyển của bộ lập trình
Các nút vật lý được gắn với Macintosh (khóa trên LC) bao gồm một nút System Reset và nút Debugging có chức năng gọi MacsBug nếu trình bày hoặc mở bộ theo dõi tự động trong ROM.


Published:

PAGE TOP ↑