*

programming environment

A set of tools for program development, debugging, and maintenance that is commonly provided with a computer’s operating system.
Minimally, the tools include a line editor, a debugger, and an assembler to compile assembly language programs. These tools may not be sufficient for professional program development, however, and often are replaced by an application development system. See application development system.

Môi trường lập trình Một bộ các công cụ để lập trình, thường được cung cấp cùng với hệ điều hành của máy tính. Tối thiểu, bộ công cụ này cũng gồm có một trình biên tập dòng, một trình gỡ rối, và một trình dịch hợp ngữ. Có thể các công cụ đó không đủ để xây dựng các chương trình chuyên dụng, và thường được thay thế bởi một hệ thống phát triển ứng dụng. Xem application development system.


Published:

PAGE TOP ↑