*

programming language

A language used to write instructions for the computer. It lets the programmer express data processing in a symbolic manner without regard to machine specific details. See ALGOL, ADA, APL, BASIC, C, C++, COBOL, dBASE, Forth, FORTRAN, Lisp, Logo, MUMPS, Pascal, Prolog, REXX and Visual Basic.

Ngôn ngữ lập trình Một ngôn ngữ được sử dụng để viết các lệnh cho máy tính. Nó cho phép chuyển gia lập trình diễn tả việc xử lý dữ liệu bằng biểu tượng mà không quan tâm đến các chi tiết đặc biệt của máy. Xem ALGOL, ADA, APL, BASIC, C, C++, COBOL, dBASE, Forth, FORTRAN, Lisp, Logo, MUMPS, Pascal, Prolog, REXXVisual Basic.


Published:

PAGE TOP ↑