*

programtoprogram communications

Communications between two programs. Often confused with peertopeer communications, it is a set of protocols a program uses to interact with another program. Peertopeer establishment is the network ‘s responsibility.You can have program to program communications in a masterslave environment without peertopeer capability.

Truyền thông từ chường trình đến chương trình Sự truyền thông đến chương trình. Thương bị nhầm lẫn với peertopeer communications, nó là một tập hợp các giao thức mà một chương trình sử dụng để tương tác với một chương trình khác. Việc thiết lập peertopeer là trách nhiệm của mạng. Bạn có thể có một truyền thông từ chương trình đến chường trình trong một môi trường hoạt động chính mà không cần dến khả năng peertopeer.


Published:

PAGE TOP ↑