*

project manager

Software used to monitor the time and materials on a project. All takes to complete the project are entered into the database, and the program computes the critical path, the series of tasks with the least amount of slack time. Any change in the critical path slows down the entire project.

Bộ quản lý chiếu Phần mềm được sử dụng để theo dõi thời gian và các chất liệu trên một phép chiếu. Tất cả các nhiệu vụ để hoàn tất phép chiếu được nhập vào trong cơ sở dữ liệu, và chương trình tính toán đường dẫn tối hạn, chuỗi các hoạt động với số lượng thời gian trì trệ ít nhất. Bất kỳ một thay đổi nào vào trong đường dẫn tối hạn cũng đều giảm chậm lại toàn bộ quá trình chiếu.


Published:

PAGE TOP ↑