*

Prolog(PROgramming in LOGic)

A programming language used for developing AI applications (natural language translation, expert system, abstract problem solving, etc.). Developed in France in 1973, it is used throughout Europe and Japan and is gaining popularity in the U.S.

(Lập trình trong lôgíc) Một ngôn ngữ lập trình dược sử dụng cho việc phát triển các ứng dụng AI (dịch ngôn ngữ tự nhiêu, hệ thông chuyên gia, giải quyến vấn đề trừu tượng, v.v.). Được phát triển ở Pháp vào năm 1973, nó được sử dụng khắp châu Âu và Nhật Bản và trở nên khá phổ biến ở Hoa Kỳ.


Published:

PAGE TOP ↑