*

PROM blowser, PROM programmer

A device that writes instructions and data into PROM chips. The bits in a new PROM are all 1s (continuous lines). The PROM programmer only creates 0s, by “blowsing ” the middle out of the 1s. Some earlier units were capable of programming both PROMs and EPROMs.

Bộ thổi PROM, bộ lập trình PROM Một thiết bị có chức năng viết các lệnh hoặc dữ liệu vào các chip PROM. Các bit trong một PROM mới là tất cả các số 1 (dòng liên tục). Bộ lập trình PROM chỉ tạo nên các số 0 bằng cách “thổi” phần giữa ra khỏi các số 1. Một số các thiết bị trước đây có khả năng lâp trình cả hai PROM và EPROM.


Published:

PAGE TOP ↑