*

PROM(Programmable Read Only Memory)

A read only memory (ROM) chip programmed at the factory for use with a given computer. The alternative to PROM is a ROM chip in which the information is a ROM expressed in the actual design of the circuits internal to the chip. This approach is inflexible because the chip can be modified only with difficulty, and if the programming has a bug or the firm decides to add a feature to the computer, redesigning and manufacturing the chip is expensive and timeconsuming. A programmable ROM chip gets around this problem by offering the computer manufacturer a writeonce chipa chip that can be programmed just once, after which the programming becomes permanent. The process of programming the chip is called “burning the PROM”. If it becomes necessary to change the programming, making the alternations and burning the new PROMs with the modified information is simple. See erasable programmable readonly memory (EPROM).

PROM(Bộ nhớ chỉ đọc ra có thể chương trình hóa) Chip nhớ chỉ đọc ra (ROM) được chương trình hóa tại nhà máy chế tạo, để sử dụng với một loại máy tính nhất định. Các chip ROM tiêu chuẩn đã có sự lập trình của chúng trong thiết kế nội bộ của mạch chip, do đó loại chip này trất khó cải biến. Nếu việc lập trình bị sai hoặc hãng chế tạo muốn bổ sung thêm một tính năng mới cho máy tính, thì phải thiết kế lại, và việc sản xuất chip đó sẽ bắt đắt tiền và mất thời gian. Chip ROM có thể chương trình hóa sẽ tránh được nhược điểm này bằng cách tạo khả năng cho chip được lập trình một lần, sau đố việc lập trình này trở nên cố định. Quá trình lập trình cho chip gọi là “đốt ROM” (burning the ROM). Nếu cần thiết cải biến chương trình thì phải thay cái khác và việc “đốt” chip ROM mới với các thông tin cải biến là rất đơn giản. Xem erasable programmable readonly memory (EPROM).


Published:

PAGE TOP ↑