*

Protected Mode

In Intel 286s and up, an operational state that allows the computer to address all of memory. It also prevents an errant program from entering into the memory boundary of another. In a 386 and up, it provides access to 32 bit instructions and sophiscated memory management modes. See 32 bit processing, Real Mode, Virtual 8086 Mode and memory protection.

Chế độ được bảo vệ Trong các Intel 286 và trên đó, một trạng thái hoạt động cho phép máy tính lập đía chỉ tất cả các bộ nhớ. Nó cũng giúp phòng ngừa một chương trình đi lạc khỏi nhập vào biên giới bộ nhớ của mọt máy tính khác. Trong một máy tính 386 và hơn nữa, nó cung cấp sự truy cập các lệnh 32 bit và các chế độ quản lý bộ nhớ phức tập. Xem Real Mode, Virtual 8086 Modememory protection.


Published:

PAGE TOP ↑