*

protocol port

In TCP/IP networks, a number assigned to different types of data in order to distribute incoming traffic to the appropriate program running in the computer. It is not a physical plug or socket, but a logical assignment. See wellknown port.

Cổng giao thức Trong các mạng TCP/IP, một số được phân công cho các loại dữ liệu khác nhau để phân phối sự lưu thông đến đối với chương trình thích hợp chạy trên máy tính. Nó không phải là một ổ cắm hoặc định danh cổng vật lý, những nó là một phân công lôgíc. Xem wellknown port.


Published:

PAGE TOP ↑