*

protocol

Rules governing transmitting and receiving of data. See communications protocol and OSI.

Giao thức Các quy tắc điều khiển quá trình truyền và nhận dữ liệu. Xem communications protocol and OSI.


Published:

PAGE TOP ↑