*

PS/2 connector

A 6pin mini DIN plug and socket used to connect a keyboard and mouse to a computer. The PS/2 port was originally used on IBM’s PS/2 models and later adapted to all laptops and then desktop PCs. See keyboard connector for illustration.

Bộ nối kết PS/2
Một ổ cắm và định danh cổng DIN mini 6 pin được sử dụng để nối kết một bàn phím và chuột với một máy tính. Cổng PC/2 đầu tiên được sử dụng trên các mô hình PS/2 của IBM và sau đó được điều hợp với tất cả các PC xách tay và sau đó là PC văn phòng. Xem phần minh họa của keyboard connector.


Published:

PAGE TOP ↑