*

PS/2 mouse

A mouse that uses a PS/2 plug to connect to the computer. If the PC does not have a PS/2 socket, a PS/2 mouse can be plugged into the PC’s serial port using a PS/2 to serial port adapter.

Chuột PS/2
Một chuột sử dụng ổ cắm PS/2 để nối kết với máy tính. Nếu PC không có một định ganh cổng PS/2, một chuỗi PS/2 có thể được cắm vào trong cổng nối tiếp của PC sử dụng một bộ điều hợp PS/2 đến cổng nối tiếp.


Published:

PAGE TOP ↑