*

PS/2

An IBM personal computer series introduced in 1987, superseding the original PC line. It introduced the 3.5″ floppy disk. VGA graphics and Micro Channel bus. The 3.5″ disks and VGA are now common in all PCs, but the Micro Channel has since given way to the PCI bus.

PS/2
Một chuỗi máy tính cá nhân IBM được giới thiệu vào năm 1987, thay thế cho dòng PC gốc. Nó giới thiệu đĩa mềm 3.5″, đồ họa VGA và bú Micro Channel. Các đĩa 3.5″ và VGA ngày nay rất phổ biến trong tất cả các PC, nhưng Micro Channel từ dạo đó đã nhường lối cho các bus PCI.


Published:

PAGE TOP ↑