*

pseudo language

An intermediate language generated from a source language, but not directly executable by a CPU. It must be interpreted or compiled into machine language for execution. It facilitates the use of one source language for different types of computers.

Ngôn ngữ giả định
Một ngôn ngữ trung gian được tạo từ ngôn ngữ nguồn nhưng không được thực hiện trực tiếp bởi một CPU. Nó phải được biên dịch thành ngôn ngữ máy cho quá trình thực hiện. Nó tạo thuận lợi đối với việc sử dụng một ngôn ngữ nguồn cho các loại máy tính khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑