*

PSF(Print Services Facility)

Software from IBM that performs printer rasterization for IBM’s AFP and other page description languages. PSF products are available for mainframes, AS/400 and RS/600 series and output the IPDS format. Various versions also input and output PostScript and PCL (LaserJet).

PSF(Tiện ích các dịch vụ in)
Phần mềm từ IBM có chức năng thực hiện việc quét máy in đối với AFP của IBM và các ngôn ngữ mô tả trang khác. Các sản phẩm PSD có thể dùng được đối với các máy chủ, các chuỗi AS/400 và RS/6000 đồng thiwfi xuất format IPDS. Các phiên bản khác nhau cũng nhập và xuất PotScript và PCL (LaserJet).


Published:

PAGE TOP ↑