*

PSN(Packet-Swirched Network)

A communications network that uses packet switching technology.

PSN(Mạng được chuyển đổi Packet)
Một mạng truyền thông sử dụng kỹ thuật chuyển đổi packet.


Published:

PAGE TOP ↑