*

PSTN(Public Switched Telephone Network)

The worldwide voice telephone network.

PSTN(Mạng điện thoại chuyển đổi công cộng)
Mạng điện thoại tiếng nói quốc tế.


Published:

PAGE TOP ↑