*

PSW(Program Status Word)

A hardware register that maintains the status of the program being executed.

PSW(Program Status Word)
Một thanh ghi phần cứng có chức năng duy trì tình trạng chương trình được thực hiện.


Published:

PAGE TOP ↑