*

PTT(Postal, Telegraph & Telephone)

The governmental agency responsible for combined postal, telegraph and telephone services in many European countries.

PTT(Postal, Telegraph & Telephone)
Một tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm cho các dịch vụ phối hợp bưu điện, điện tính và điện thoại ở nhiều quốc gia châu Âu.


Published:

PAGE TOP ↑