*

PU 2.1(Physical Unit 2.1)

In SNA, the original term for Node Type 2.1, which is software that provides peer to peer communications between intelligent devices (Pcs, workstations, minicomputers). Only LU 6.2 sessions are supported between Type 2.1 nodes (PU 2.1).

PU 2.1(Khối vật lý 2.1)
Trong SNA, thuật ngữ gốc dành cho Node Type 2.1, là phần mềm có chức năng cung cấp sự truyền thông peer to peer giữa các thiết bị thông minh (các máy tính PC, các trạm công việc, các máy tính nhỏ). Chỉ có các sessions LU 6.2 được hỗ trợ giữa các nút Type 2.1 (PU 2.1).


Published:

PAGE TOP ↑